Yazıcı Sürümü

2007 NİSAN KURUM İDARİ KURUL KARARLARI


18.04.07, Çarşamba

4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunun 22’ inci maddesiuyarınca 18.04.2007 tarihinde Diyanet İşleri Başkanlığı Kurum İşvereni ileyetkili sendika Diyanet-Sen temsilcilerinden oluşan Kurum İdari Kurulu Diyanetİşleri Başkanlığında toplanmış ve gündem maddelerine geçilmiştir.

1- Kurum İdari Kurulu Başkanı Doç. Dr. Fikret KARAMAN ve Diyanet-Sen Başkanı Ahmet YILDIZ birer konuşma yapmışlar ve konuşmalardasendikal çalışmaların Diyanet İşleri Başkanlığı ile çalışanlarınahayırlı uğurlu olmasını temenni etmişlerdir.

2- Görev dağılımı yapılarak, Başkan Vekilliğine Diyanet-Sen GenelBaşkanı Ahmet YILDIZ, Raportörlüğe de Diyanet-Sen Genel Mevzuatve Toplu Görüşme Sekreteri Zeki ÇOLAK seçilmiştir.

3- Görev dağılımını müteakip gündemdeki diğer konuların görüşülmesinegeçilmiştir.

MUTABAKATA VARILAN MADDELER

1- KAMU GÖREVLİLERİNİN ÇALIŞMA KOŞULLARI

a) İşyeri Çalışma Şartları:

1- Başkanlık Yayınları dışında herhangi bir yayın veya kitabın veya Amirlerceyazılan kitapların görevlilere satılmaması ve sattırılmaması.

2- Müftülüklerde mutemediye parası kesilmemesi için müftülüklereyazı yazılması.

3- Merkezi camilere müezzin kayyım kadrosu verilmesi hususunda çalışmalaryapılması.

FAALİYET

4- Yaz kurslarında ek ders ücretlerinin zamanında ödenmesi için gerekliözenin gösterilmesi.

b) İzinler :

Din hizmetlerinde çalışan personelin haftalık izin kullanmasında Diyanetİşleri Başkanlığı Çalışma Yönergesinin 141 inci maddesi ile 2005 BaşkanlıkGenelgesinin izin ve sağlık işlemleri maddesinin ilgili hükmüne göreişlem yapılması.

c) Eğitim :

1- Diyanet İşleri Başkanlığı Diyanet personeline istekleri halinde yabancıdil kursları düzenlenmesi için Başkanlıkça müftülüklere yazı yazılması.

2- Kutlu doğum haftası nedeniyle diyanet personeli arasında şiir, hutbevb. yarışmalar yaparak ödüllendirilmesi için çalışmalar yapılması.

3- Din hizmetleri sınıfında çalışan görevlilerin durumlarının tespiti ileilgili olarak hiçbir görevlimizi rencide etmeden Din Eğitimi DairesiBaşkanlığına ait 13.04.2007 tarih ve 563 sayılı yazıda belirtilenesaslar çerçevesinde gerekli tespitin yapılması.

d) Kurum ve Sendika İlişkileri:

1- Göreve yeni atananlar, imkanlar ölçüsünde ve mevzuat çerçevesindeoryantasyon eğitimine tabi tutulmaları konusunda çalışmalaryapılması.

2- Camilerde bulunan taşınır tarihi değere haiz eserlerin koruma altınaalınması ve sorumluluğun din görevlilerinin üzerinden alınması hususundaçalışma yapılması.

2- KANUNLARIN KAMU GÖREVLİLERİNE EŞİT UYGULANMASI

İLE İLGİLİ KONULAR

a) Yurtdışı Görevlendirmeleri:

Yurt dışına görevli olarak giden müezzin kayyımların yerine vekaletenatamaların yapılması.

b) Hac Görevlendirmeleri:

1-Kafi le başkam olarak hacca gidecek ilçe müftüleri, vaizler, şube müdürleri,murakıplar, saymanlar ve din hizmeti sunan yüksek okul mezunuimam-hatip,müezzin kayyım ve kuran kursu öğreticisi yazılı imtihan yapılarakseçilmeli. 2-Hac da ihtiyaç kadar bayan görevlilerin gönderilmesi.

c) Kadro Çalışmaları:

1- Kadrosuz camilere kadro alınması için girişimlerde bulunulması vemünhal bulunan kadrolara atama yapmak için başkanlıkça atamaizinlerinin alınması çalışmalarına devam edilmesi

2- Kur’an Kurslarında yönetici olarak görevlendirilenlere yönetici kadrosuihdas edilmesi için çalışmalar yapılması.

3- PERSONELİN MALİ HAKLARININ İYİLEŞTİRİLMESİ İLE İLGİLİ

ÇALIŞMALAR:

1- 5473 sayılı kanunla DİB,DHS ve GİH sınıfl arına verilen%25(100YTL) ek tazminatın mağdur edilen diğer hizmet sınırlarındaki(YHS,THS,SHS,EÖHS) yaklaşık 1900 personele de verilmesiiçin Teşkilat Yasa Taslağına hüküm konulması.

2- Banka promosyonları ile yapılan hizmet alımlarının İlgili makamlarcabelirlenerek duyurulacak yeni düzenlemelerin bütün teşkilata duyurulması.

3- 100 YTL nin polis emeklilerine yansıdığı gibi Diyanet emeklilerine deyansıması için hükümet nezdinde teşebbüse geçilmesi.

KURUM İDARİ KURUL (KİK)TUTANAĞININ UYGULANMASI

1-18/04/2007 tarihli Kurum İdari Kurul Görüşme Tutanağının internet’ te ve Temmuz 2007 Diyanet Aylık Dergi’de yayınlanması,

2- KİK Görüşme Tutanağında yer alan maddelerin uygulaması konusundasendikaya bir sonraki toplantıdan önce yazılı bilgi verilmesi hususları2003 / 37 s. Başbakanlık Genelgesi uyarınca kararlaştırılmıştır.

2-İş bu mutabakat metni 18.04.2007 tarihinde Kurum İdari Kurulunu oluşturan üyelerce iki (2) nüsha olarak düzenlenmiş olup, imza altına alınmıştır.

MUTABAKATA VARILAMAYAN MADDELER

1- Haseki Eğitim merkezi mezunlarının görevde yükselme sınavı açılıncayakadar geçici kur’an kursu öğreticisi veya vaaz olarak görevlendirilmesininsağlanması. Ayrıca Aşere Takrib eğitiminde takribesadece beş kişiyi uygun görülüyor. Bu sınırlama kaldırılmalı, talep

dikkate alınmalı.

2- Başkanhk yöneticilerine, müfettişlere il ve ilçe müftülerine ve tümçalışan diyanet personeline 4688 sayılı yasa ile ilgili bilgilendirmeseminerleri düzenlenmesi

3- Her yıl mayıs ayında işyeri yetki belirlenmesi ile ilgili üye sayılarınıbelirten tevkifat listeleri ile birlikte cd ortamında sendikalara Diyanetİşleri Başkanlığı tarafından listelerin verilmesi.

4- Başkanlık merkezinde 10 yılını dolduran Şube Müdürlerinin de taşradaolduğu gibi yerlerinin değiştirilmesi

5- Herhangi bir sebeple görevine son verilenlerin yargıda berat etmesihalinde göreve döndürülmesi

6- Kurum içi atamalarında muvafakatin kaldırılarak ‘puan sisteminegeçilmesi.

7- Yurt dışı görevlendirmelerinde kısa dönem için 1 ay, 3 ay ve 1 yılgörevli gönderileceklerin Önlisans ve İHL mezunları tercih edilmesi.

8-Din hizmetinde çalışan özürlü personelin hacda memur olarak görevlendirilmesi.

9- Kendi imkanlarıyla ve eşi ile birlikte hacca gidecek personele indirimyapılması ve kolaylık sağlanması

10- Emekliliği hak etmiş personelden hacca hiç gitmeyenlerden hizmetsürelerine bakılarak her yıl 250 görevli gönderilmesi.

11- Merkez personeli ile taşradaki personel ayrım yapılmadan aynıunvanda olanlar iş yapmaları hususunda dikkat edilmeli (örnek merkezdekibir memur mutfakta çalıştırılmıyor ama taşradaki bir memurmutfakta çalıştırılıyor bunun gibi)

12- İlk defa hacca din görevlisi olarak gidecek olanlar imtihana alınmamalıve hizmet sürelerine göre gitmeli.2 ,3 ve 4. kez gidecekler yazılıimtihanına katılmalı,hac imtihanını kazanan görevliler KPS sistemindeolduğu gibi her ilden puanlama sırasına göre gitmeli, çünkü hacısayısı az olan illerde sınavda fazla puan alsa da hacı sayısı düşükolduğundan sıra gelmemekte,büyük illerde ise az puan alsa bile 3-4sefer gidebiliyor.Bu adaletsizliğin düzeltilmesi.

13- Hac kafi le guruplarının sayısının, daha verimli olması için 30 kişiolmalı,

14- Hac ve umre döneminde kiralanacak binaların teknik açıdan incelenmesiiçin teknik ekip teşkil edilmesi.

15- Müezzin kayyımların müracaatları halinde hacca yardımcı hizmetliolarak görevlendirilmesi.

Bu haberi 3112 kişi görüntüledi.
TümüDİĞER BAŞLIKLAR