Diyanet-Sen | Türkiye Diyanet ve Vakıf Görevlileri Sendikası
     Haberler » Genel Haberler » 
Kur’an Kurslarında ve Hafızlıkta Yaş Engeli Kaldırıldı
Kur’an Kurslarında ve Hafızlıkta Yaş Engeli Kaldırıldı 2011-09-17

Kur’an kurslarına yaş sınırlaması ve Hafızlık yapma için getirilen  yaş engeli bu gün resmi gazetede yayımlanan Kanun Hükmünde Kararname ile son buldu.

Yıllardır küçük yaştaki çocuklarımıza Kur’an Kurslarına gitmede ve hafızlık yapmada getirilen 28 Şubat kalıntısı yaş engeli  bu gün Resmi Gazete’de  28057 sayı ile yayımlanan Kanun Hükmünde Kararname ile son buldu.

Yapılan yeni düzenleme ile 633 sayılı Kanunun ek 3`üncü maddesinde yer alan ``İlk ve ortaöğretim kurumlarında okutulan zorunlu din kültürü ve ahlak bilgisi dersleri dışında, Kur`an-ı Kerim ve mealini öğrenmek, hafızlık yapmak ve dini bilgiler almak isteyenlerden ilköğretimi bitirenler için Diyanet İşleri Başkanlığınca Kur`an kursları açılır.

Bu kurslardaki din eğitim ve öğretimi kişilerin kendi isteğine, küçüklerin de kanuni temsilcilerinin talebine bağlıdır.

Ayrıca ilköğretimin 5 inci sınıfını bitirenler için tatillerde ve Milli Eğitim Bakanlığının denetim ve gözetiminde yaz Kur`an kursları açılır.

Kur`an kurslarının açılış, eğitim öğretim ve denetimleriyle bu kurslarda okuyan öğrencilerin barındığı yurt veya pansiyonların açılış ve çalışmalarına dair hususlar yönetmelikle düzenlenir`` maddesi yürürlükten kaldırıldı.

Böylece Anayasamızda ve ülkemizin altına imza attığı uluslararası sözleşmelerle tanınan din ve

vicdan özgürlüğünün önüne konulan 28 Şubat kalıntısı bu yasal engel nihayet son buldu. Sendika olarak yıllardır bu konuda verdiğimiz mücadele sonuç verdi.  Sendikamızın gerek toplu görüşmelerde gerekse diğer platformlarda dile getirdiği bu engelleme yayımlanan kanun hükmünde kararname ile son buldu.

Yurt Dışı Hizmetleri için 40 Başkanlık Müftüsü Atanabilecek

Değişikliğe göre, Başkanlığın yurt dışı faaliyetlerinde verimliliği artırmak, uluslar arası düzeyde yapılacak şura toplantılarını organize etmek, yurt dışı din hizmetleri bölgelerini grup ve sınıf esasına göre düzenlemek ve bu bölgelerde görevlendirileceklerin niteliklerini belirlemeye yönelik çalışmalar yapmak, yurt dışı din hizmetlerinin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesine katkı sağlayacak altyapıya ve dini tesislere ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, yurt içinde ve yurt dışında inceleme ve araştırmalar yapmak ve Diyanet İşleri Başkanı tarafından verilen diğer görevleri yürütmek üzere 40 `başkanlık müftüsü` atanabilecek.

Başkanlık Vaizi Kadrosu İhdas Edildi

Din hizmetleri din hizmetlerinde etkinliği sağlamak amacıyla Başkanlık tarafından belirlenen yerlerde görevlendirilmek üzere `başkanlık vaizi` kadrosu ihdas edildi.

Murakıplarla ilgili yeni düzenleme

Ayrıca, il ve ilçe müftülüklerine bağlı olarak taşra teşkilatında Başkanlıkça yürütülen hizmetlerin denetimiyle görevli ve en az dört yıllık lisans düzeyinde dini yüksek öğrenim mezunları murakıplar atanabilecek.

 Sınavlarla ilgili yeni usul ve esaslar geliyor

Vaiz, Kur`an kursu öğreticisi, imam hatip ve müezzin kayyım kadrolarından boş olanlara 657 sayılı Kanunun 86`ncı maddesi uyarınca yapılacak açıktan vekil atamalarında uygulanacak sınavla ilgili usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenecek.

Yurt dışı hizmetlerinde din hizmeti koordinatörü atanacak

Yurt dışı din hizmetlerinin müşavirlik ve ataşeliklerle karşılanamadığı yerlerde din hizmetleri koordinatörlükleri kurulabilecek ve buralara din hizmetleri koordinatörü atanabilecek.

Din hizmetleri koordinatörlüklerinin kurulacağı yerler, bu kadroya atanacaklarda aranacak nitelikler, bunların seçimi, görev süreleri, bunlara yapılacak ödemeler ve bu fıkranın uygulanmasına ilişkin diğer usul ve esaslar ilgili Bakanın teklifi ve Maliye Bakanlığının görüşü üzerineBakanlar Kurulutarafından tespit edilecek. Yurt dışı aylığı ise herhangi bir vergiye tabi tutulamayacak.

Bin Vizeli Sözleşmeli Personel

Öte yandan Kanuna geçici maddeler de eklendi. Buna göre, maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde 657 sayılı Kanunun 4`üncü maddesinin (B) fıkrasına göre, imam hatip ve Kur`an kursu öğreticisi unvanlı bin kadar vizeli sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilecekler, sadece mesleki uygulamalı sınavla belirlenecek. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar da Başkanlıkça düzenlenecek.

Yapılan değişikliğe göre, tarihi önemi olan camilerde görevlendirilmek üzere derecelerine göre 250 cami rehberi kadrosu da oluşturuldu.

Yeni düzenlemelerin tüm camiamıza hayırlı olmasını dileriz.

KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

EKONOMİ BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

HÜKMÜNDE KARARNAME İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE

KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR

KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

Karar Sayısı: KHK/653

Ekonomi Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılması; 6/4/2011 tarihli ve 6223 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak, Bakanlar Kurulu’nca 23/8/2011 tarihinde kararlaştırılmıştır.

MADDE 1 – 3/6/2011 tarihli ve 637 sayılı Ekonomi Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ğ) Denetim Hizmetleri Başkanlığı.”

MADDE 2 – 637 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 15 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Denetim Hizmetleri Başkanlığı

MADDE 15 – (1) Denetim Hizmetleri Başkanlığı, bir Başkan ile Başkanlığa tahsisli kadrolarda görev yapan yeterli sayıda Dış Ticaret Uzmanı ve Dış Ticaret Uzman Yardımcısından oluşur.

(2) Denetim Hizmetleri Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Bakanlık teşkilatının her türlü faaliyet ve işlemleriyle ilgili olarak inceleme, denetim ve soruşturma yapmak.

b) Bakanlık teşkilatının denetimi altındaki her türlü kuruluşun faaliyet ve işlemleri ile ilgili olarak Bakanlığın görev ve yetkileri çerçevesinde inceleme, denetim ve soruşturma yapmak.

c) Özel anlaşmalara dayalı olarak Bakanlığa verilmiş görevlere ilişkin konularda ilgili merciler, gerçek ve tüzel kişiler nezdinde inceleme, denetim ve soruşturma yapmak.

ç) Bakanlığın amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata, plan ve programa uygun faaliyet göstermesini sağlamak üzere çalışma yapmak ve gerekli teklifleri hazırlamak.

d) Mevzuatın Bakanlığa tanıdığı inceleme, denetim ve soruşturma yetkilerini kullanmak.

e) Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

(3) Denetime tabi gerçek ve tüzel kişiler, gizli dahi olsa bütün belge, defter ve bilgileri ibraz etmek, para ve para hükmündeki evrakı ve ayniyatı ilk talep halinde Başkanlıkta görevli Dış Ticaret Uzmanlarına göstermek ve bu Dış Ticaret Uzmanlarının saymasına ve incelemesine yardımcı olmak zorundadır. Başkanlıkta görevli Dış Ticaret Uzmanları, görevleri sırasında tüm resmi daire, kurum, kuruluş ve kamuya yararlı derneklerle, gerçek ve tüzel kişilerden gerekli yardım, bilgi, evrak kayıt ve belgeleri istemeye yetkilidir. Kanuni bir engel olmadıkça bu isteğin yerine getirilmesi zorunludur.

(4) Denetim Hizmetleri Başkanı müşterek kararla atanır.

(5) Denetim Hizmetleri Başkanlığına tahsisli kadrolara atanma, Başkanlığa tahsisli kadrolarda görev yapan Dış Ticaret Uzmanlarının görev, yetki ve sorumlulukları ile Başkanlığın çalışma usul ve esasları yönetmelikle belirlenir.”

MADDE 3 – 637 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 35 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Dış Ticaret Kontrolörleri Kurulu Başkanı” ibaresi “Denetim Hizmetleri Başkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4 – 637 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 3 üncü maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(16) Bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarihte, Bakanlıkta Dış Ticaret Başkontrolörü ve Dış Ticaret Kontrolörü kadrolarında bulunanlar Dış Ticaret Uzmanı kadrolarına, Stajyer Dış Ticaret Kontrolörü kadrolarında bulunanlar Dış Ticaret Uzman Yardımcısı kadrolarına, bulundukları kadro dereceleriyle başkaca bir işleme gerek kalmaksızın atanmış sayılır. Bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarihten önce Dış Ticaret Kontrolörü unvanını ihraz etmiş olanlardan, İç Denetçi ve Bakanlık Müşaviri kadroları ile Daire Başkanı ve üstü kadrolarda görev yapanlar ve yurtdışı teşkilatı kadrolarına sürekli görevle atananlar, bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarihte Dış Ticaret Uzmanı unvanını ihraz etmiş sayılır. Bunların Stajyer Dış Ticaret Kontrolörlüğünde geçirdikleri süreler Dış Ticaret Uzman Yardımcısı, Dış Ticaret Başkontrolörlüğü ve Dış Ticaret Kontrolörlüğünde geçirdikleri süreler Dış Ticaret Uzmanı kadrosunda geçmiş sayılır.

(17) Bu Kanun Hükmünde Kararnameyle Denetim Hizmetleri Başkanlığı ile Başkanlığa tahsisli kadrolarda görev yapan Dış Ticaret Uzmanlarına verilen görev ve yetkiler kapsamında olmak kaydıyla mevzuatta Dış Ticaret Kontrolörlerine yapılan atıflar Başkanlığa tahsisli kadrolarda görev yapan Dış Ticaret Uzmanlarına yapılmış sayılır.

(18) Dış Ticaret Kontrolörleri Kurulu Başkanının görevi, bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarihte sona erer ve bu personel ekli (1) sayılı liste ile ihdas edilen Bakanlık Müşaviri kadrosuna halen bulunduğu kadro derecesiyle atanmış sayılır. Bakanlık Müşaviri kadrosunun herhangi bir sebeple boşalması halinde bu kadro, hiçbir işleme gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılır. Bu fıkra ile onaltıncı fıkra uyarınca atanan veya atanmış sayılan personele ilişkin olarak bu maddenin onbirinci fıkrası hükümleri uygulanır.”

MADDE 5 – 637 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin “Hizmet Birimleri” bölümünde yer alan “9) Dış Ticaret Kontrolörleri Kurulu Başkanlığı” ibaresi “9) Denetim Hizmetleri Başkanlığı” şeklinde ve (II) sayılı cetvelin “Kadro Unvanı” bölümünde yer alan “Dış Ticaret Kontrolörleri Kurulu Başkanı” ibaresi “Denetim Hizmetleri Başkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 6 – 29/6/2011 tarihli ve 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“h) Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan veya mülkiyeti Hazineye, kamu kurum veya kuruluşlarına veya gerçek kişilere veyahut özel hukuk tüzel kişilerine ait olan taşınmazlar üzerinde kamu veya özel sektör tarafından gerçekleştirilecek olan yatırımlara ilişkin olarak ilgililerince hazırlandığı veya hazırlatıldığı halde yetkili idarece üç ay içerisinde onaylanmayan etüt, harita, her tür ve ölçekteki çevre düzeni, nazım ve uygulama imar planlarını, parselasyon planlarını ve değişikliklerini ilgililerinin valilikten talep etmesi ve valiliğin Bakanlığa teklifte bulunması üzerine bedeli mukabilinde yapmak, yaptırmak ve onaylamak, başvuru tarihinden itibaren iki ay içinde yetkili idarece verilmemesi halinde bedeli mukabilinde resen yapı ruhsatı ve yapı kullanma izni ile işyeri açma ve çalışma ruhsatını vermek.”

MADDE 7 – 644 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde yer alan “(h) bendinde” ibaresi “(ı) bendinde” şeklinde değiştirilmiş ve 32 nci maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 8 – 22/6/1965 tarihli ve 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (3) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı bende aşağıdaki alt bentler ile aynı maddenin ikinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“3) Yurt içinde ve yurt dışında ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak yurt dışı hizmetlerinde görev alacak personelin yetiştirilmesi, uzmanlaşması ve dinî yüksek öğrenim görmüş personelin yabancı dil yeterliğinin geliştirilmesi ve bilgi ve görgülerinin artırılması amacıyla yurt dışına gönderilmesi konularında çalışmalar yapmak, bu alanlarda Başkanlıkça hizmet satın alma suretiyle yapılacak işleri koordine etmek ve yürütmek.”

“7) Uluslararası düzeyde yapılacak şûra toplantılarını organize etmek.

8) Hizmet verimliliğini arttırmak için yurt dışı din hizmetleri bölgelerini grup ve sınıf esasına göre düzenlemek ve bu bölgelerde görevlendirileceklerin niteliklerini belirlemeye yönelik çalışmalar yapmak.

9) Yurt dışı din hizmetlerinin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesine katkı sağlayacak altyapıya ve dinî tesislere ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.”

“Ayrıca, yurt içinde ve yurt dışında inceleme ve araştırmalar yapmak ve Başkan tarafından verilen diğer görevleri yürütmek üzere, kırk Başkanlık müftüsü atanabilir.”

MADDE 9 – 633 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasına “daire başkanı,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Başkanlık müftüsü,” ibaresi eklenmiş ve dördüncü fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Başkanlık vaizi kadrosuna atananlar, din hizmetlerinde etkinliği sağlamak amacıyla Başkanlık tarafından belirlenen yerlerde görevlendirilebilir.”

MADDE 10 – 633 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin başlığına “eğitim görevlileri” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve murakıplar” ibaresi, aynı maddeye beşinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra, mevcut altıncı fıkrasına “Kur’an kursu başöğreticisi” ibaresinden sonra gelmek üzere “ile murakıp” ibaresi ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Murakıp, il ve ilçe müftülüklerine bağlı olarak taşra teşkilatında Başkanlıkça yürütülen hizmetlerin denetimiyle görevli olup en az dört yıllık lisans düzeyinde dinî yüksek öğrenim mezunları arasından atanır.”

“Vaiz, Kur’an kursu öğreticisi, imam-hatip ve müezzin-kayyım kadrolarından boş olanlara 657 sayılı Kanunun 86 ncı maddesi uyarınca yapılacak açıktan vekil atamalarında uygulanacak sınavla ilgili usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir.”

MADDE 11 – 633 sayılı Kanunun 18/A maddesinin birinci fıkrasında yer alan “müşavirlik ve ataşeliklerden” ibaresi “müşavirlik, ataşelik ve koordinatörlüklerden” şeklinde değiştirilmiş, ikinci fıkrasının son cümlesi ile altıncı fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “İlk ve orta öğrenimlerini ilgili ülkede tamamlayıp” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Yurt dışı din hizmetlerinin müşavirlik ve ataşeliklerle karşılanamadığı yerlerde din hizmetleri koordinatörlükleri kurulabilir ve buralara din hizmetleri koordinatörü atanabilir. Din hizmetleri koordinatörlüklerinin kurulacağı yerler, bu kadroya atanacaklarda aranacak nitelikler, bunların seçimi, görev süreleri, bunlara yapılacak ödemeler ve bu fıkranın uygulanmasına ilişkin diğer usul ve esaslar ilgili Bakanın teklifi ve Maliye Bakanlığının görüşü üzerine Bakanlar Kurulu tarafından tespit edilir. Yurt dışı aylığı herhangi bir vergiye tabi tutulmaz.”

MADDE 12 – 633 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesinin birinci fıkrasına “şube müdürü,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Başkanlık müftüsü, Başkanlık vaizi,” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 13 – 633 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 16 – Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre imam-hatip ve Kur’an kursu öğreticisi unvanlı 1000 adete kadar vizeli sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilecekler, sadece mesleki uygulamalı sınavla belirlenir.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Başkanlıkça düzenlenir.

GEÇİCİ MADDE 17 – Başkanlığa bağlı Kur’an kurslarında valilik veya kaymakamlık onayı ile eğitim öğretim dönemi içinde fahri olarak veya ek ders ücreti karşılığında görev yapan ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde müracaat edenlerden;

a) Başkanlıkça verilmiş yeterlik belgesine sahip olmak şartıyla, toplam beş yıl ve daha fazla hizmeti bulunanlar ile 1/1/2005 tarihinden itibaren toplam bir yıl ve daha fazla hizmeti bulunanlar doğrudan,

b) 1/1/2005 tarihinden itibaren toplam bir yıl ve daha fazla hizmeti bulunduğu halde yeterlik belgesi olmayanlar ise Başkanlıkça açılacak mesleki yeterlik sınavına katılarak başarılı olmaları halinde,

Kur’an kursu öğreticisi kadrolarına atanabilirler. Bunlar, Başkanlıkça ilan edilen yerlere yerleştirilir. Hizmet sürelerinin hesabında müracaat süresinin son günü esas alınır.

Bu madde kapsamında atama yapılacak kadrolar, başka bir işleme gerek kalmaksızın atama işleminin yapıldığı tarih itibarıyla ihdas edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (I) sayılı cetvelin Başkanlığa ait bölümüne eklenmiş sayılır. İhdas edilen kadrolar; unvanı, sınıfı, adedi ve derecesi belirtilmek suretiyle atamanın yapıldığı tarihten itibaren bir ay içinde Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığına bildirilir.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Başkanlıkça düzenlenir.”

MADDE 14 – 633 sayılı Kanunun eki (II) sayılı cetvelin sekizinci sırasından sonra gelmek üzere aşağıdaki sıralar eklenmiştir.

             

Başkanlık Vaizi

1.550

2.000

Başkanlık Müftüsü

1.500

1.725

                                                                                                                                              

MADDE 15 – 633 sayılı Kanunun ek 3 üncü maddesi ile geçici 13 üncü maddesinin altıncı fıkrasının son cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 16 – 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 86 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “köy ve kasaba imamlığına” ibaresi “vaizlik, Kur’an kursu öğreticiliği, imam-hatiplik ve müezzin-kayyımlığa” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 17 – 657 sayılı Kanunun eki (I) sayılı ek gösterge cetvelinin “I – Genel İdare Hizmetleri Sınıfı” bölümünün (d) bendinde yer alan “Dış Ticaret Kontrolörleri Kurulu Başkanı,” ibaresi ile (g) bendinde yer alan “ve Dış Ticaret Kontrolörleri” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 18 – 21/7/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun ek 4 üncü maddesine dördüncü fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Tabiat Varlıklarını Koruma Merkez Komisyonu ile Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonlarında görev alanlara 55 inci maddede belirtilen esaslar çerçevesinde huzur hakkı ödenir.”

MADDE 19 – 14/10/1999 tarihli ve 4456 sayılı Türkiye Kalkınma Bankası Anonim Şirketinin Kuruluşu Hakkında Kanunun 12 nci maddesinin ikinci fıkrasının (h) bendinde yer alan “altı aylık süreyi geçmemek üzere,” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 20 – 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin Ekonomi Bakanlığına ait bölümünde yer alan boş ve dolu Dış Ticaret Kontrolörleri Kurulu Başkanı, Dış Ticaret Başkontrolörü, Dış Ticaret Kontrolörü ve Stajyer Dış Ticaret Kontrolörü kadroları iptal edilmiş ve ekli (2) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin Ekonomi Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığına ait bölümlerine eklenmiştir.

MADDE 21 – Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 22 – Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

                                                                                                                                 Abdullah GÜL

                                                                                                                            CUMHURBAŞKANI

 

  Recep Tayyip ERDOĞAN

                    Başbakan

 

                     B. ARINÇ                                             A. BABACAN                                                    B. ATALAY                                                B. BOZDAĞ

          Başbakan Yardımcısı                            Başbakan Yardımcısı                                     Başbakan Yardımcısı                               Başbakan Yardımcısı

 

                     S. ERGİN                                                  F. ŞAHİN                                                           E. BAĞIŞ                                                    N. ERGÜN

                 Adalet Bakanı                       Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı                         Avrupa Birliği Bakanı                  Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

 

                      F. ÇELİK                                           E. BAYRAKTAR                                            A. DAVUTOĞLU                                    M. Z. ÇAĞLAYAN

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı     Çevre ve Şehircilik Bakanı                                     Dışişleri Bakanı                                        Ekonomi Bakanı

 

                     T. YILDIZ                                                   S. KILIÇ                                                          M. M. EKER                                                 H. YAZICI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı             Gençlik ve Spor Bakanı                      Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı             Gümrük ve Ticaret Bakanı

 

                   İ. N. ŞAHİN                                              C. YILMAZ                                                        E. GÜNAY                                                 M. ŞİMŞEK

                 İçişleri Bakanı                                       Kalkınma Bakanı                                      Kültür ve Turizm Bakanı                                  Maliye Bakanı

 

                                                 Ö. DİNÇER                                                      İ. YILMAZ                                                       V. EROĞLU

                                         Milli Eğitim Bakanı                                   Milli Savunma Bakanı                                Orman ve Su İşleri Bakanı

 

                                                                                   R. AKDAĞ                                                      B. YILDIRIM

                                                                                 Sağlık Bakanı                                                Ulaştırma Bakanı

 

Eklenme Tarihi Okunma Sayısı: 7707  
E-posta ile paylaş Facebook da paylaş Google da paylaş Twitter da paylaş MySpace de paylaş Digg de paylaş
  rss e-posta
© 2011 DİYANET-SEN // TÜRKİYE DİYANET VE VAKIF GÖREVLİLERİ SENDİKASI
Rüzgarlı Sokak 15/B Ulus/ANKARA
TEL: 0 312 230 46 86 - 0 312 231 57 22 FAKS: 0 312 232 13 99