Yazıcı Sürümü

2005 NİSAN KURUM İDARİ KURUL KARARLARI


21.04.05, Perşembe

KURUM İDARİ KURUL KARARLARI

(21 NİSAN 2005)

1- KAMU GÖREVLİLERİNİN ÇALIŞMA KOŞULLARI


a)İşyeri Çalışma Şartları
1- Diyanet İşleri Başkanlığının özerkliği, başkanın seçimle işbaşına gelmesi ve kurumun demokratik ve şeffaf işleyebilmesi ve taleplerimizin yerine getirilmesi için çalışmaların devam ettirilmesi,
2- Merkez ve taşra ayrımı kaldırılarak sağlanan imkanlardan eşit yararlanma temin edilmesi,
3- Müftülüklerce ve görevlilerce mahalli idarelerle diyalog kurularak camilerin ve çevrelerinin temizliğinin mahalli idarelerce vakıf dernek ve köy tüzel kişiliklerince yapılması,
4- Dernek yöneticileri ve köy muhtarları ile din görevlilerinin ilişkilerini ele almak için müftülüklerce sendika işyeri temsilcileriyle birlikte toplantı düzenlenmesi.
5- Cami inşaatları ile ilgili mevzuatta gerekli değişiklik yapılarak camiye lojman yapma veya lojman yeri tahsisi zorunluluğu getirilmesi ve lojmanı olan camilere kadro önceliği tanınması,
6- Mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait cami meşrutalarının daha önce anlaşmaya varıldığı şekilde DİB na tahsisinin sağlanması çalışmalarına devam edilmesi
7- K.Kursu ve Yaz Kursları denetimlerinde MEB müfettişleri ile birlikte müftülüklerden de ilgili personelin bulunması,
8- Hafızlık yapılan kurslarda bilgisayarlı eğitime geçilmesinin teşvik edilmesi,
9- Din görevlilerinin vaaz ve hutbelerini mahalli şartlar da dikkate alarak mahallinde hazırlanmasına imkan sağlanması,
10- İsteyen din görevlilerine Laptop veya masaüstü bilgisayar temini için gerekli girişimlerin yapılması,

b) İzinler :
1- Haftalık izinlerin mahalli şartlar göz önünde bulundurularak hafta sonunda da tam gün kullanılmasına imkan sağlanması,
2- Yıllık izinlerin yaz kurslarını da aksatmayacak şekilde eğitim dönemi öncesi kullanılmasına imkan sağlanması,
3- Sendikaların genel kurul, başkanlar kurulu, denetim ve disiplin kurulu toplantılarına temsilci delege veya üye olarak katılanlara mazeret izni verilmesi,
4- Şube Yönetim Kuruluna seçilenlerin haftalık yasal izninin engellenmemesi,

C ) Sosyal Hak ve Güvenceler :
1- Müftülük misafirhanelerinin ve kullanılmayan Kur'an Kurslarının Diyanet Evi tesisine dönüştürülmesi ve imkanlar ölçüsünde tüm diyanet çalışanlarının yararlanmasına açılması için talimat yazılması,
2- Müezzinlere de kaliteli sarık ve cübbe verilmesi için çalışma yapılması,
3- Tatil beldelerindeki (Bozyazı, Antalya vb.) Eğitim Merkezi ve Kur'an Kurslarından eğitim dönemi dışında bütün personelin yararlandırılması ve personelin tatil ihtiyacını karşılayacak deniz kenarı veya ormanlık alanlarda ilave tesisler için çalışmalar yapılması ,

d) Eğitim :
1- Müftülüklerde Başkanlıktan izin alınarak yapılan kurslara katılanlara kanuni hakları olan yolluk ve yevmiyelerinin ödenmesi,
2- Kurs ve seminerlerde öncelikle insan hakları, demokrasi, hukukun üstünlüğü, sendikal haklar ve özlük haklar olmak üzere yeni yasal ve idari düzenlemelerle ilgili konularda da derslerin verilmesi,
3- Diyanet ve Vakıf yayınlarında tüm personele % 50 oranında indirim yapılması,
4- Diyanet aylık dergisini alan din görevlilerine derginin zaman zaman verdiği hediyelerin verilmesi,
5- Öğrenim gören Diyanet Personelinin çocuklarına TDV dan yapılan burs yardımının artırılması,
6- Diyanet işleri Başkanlığı Kur'an Kursları ile öğrenci yurt ve pansiyonları yönetmeliği yeniden düzenlemeler yapılarak köylerde görev yapan personelin çocuklarının oralarda kalarak eğitim görmelerinin sağlanması,

e) Sağlık :
1- Personelin tedavi giderlerinin ödenmesindeki aksaklıkların giderilmesi için gerekli önlemlerin alınması.
2- Kendisi veya aile bireyleri bedensel engelli personelin sorunlarıyla yakından daha fazla ilgilenilmesi,
3- Cenaze hizmeti verilen yerlerde gerekli hijyenik ortamın oluşturulması,

f) Amir - Memur İlişkileri :
1- Personelin moral ve motivasyonu için gün ve geceler düzenlenmesi ve bu etkinliklere DİB Başkanı ve yardımcılarının katılımının sağlanması,
2- Görevlilere ücretsiz takvim verilmesi,
2- İl Müftülüklerinde disiplin ve sicil işlerini yürüten personele imkanlar ölçüsünde ayrı oda tahsis edilmesi,
3- Her yıl Ekim ayının ilk haftasında kutlanan "Camiler ve Din Görevlileri Haftası"nın da din görevlilerinin toplumdaki yeri ve önemi dile getirilerek, din görevlilerinin moral ve etkinliklerini artıracak şekilde programlar icra edilmesi, Her ilde Yılın Başarılı personelinin seçilerek ödüllendirilmesi,
4- Taşra teşkilatlarında yapılan aylık mutat toplantılarda görevin kutsiyeti ve mesuliyeti, kurumu ve dini temsil etme şuuru aşılanarak personelin tanışıp kaynaşmasına, moral ve motivasyonunun artmasına, sorunlarının çözümüne, görüş ve önerilerinin alınmasına hizmet edecek şekle dönüştürülmesi,
5- Emekli olan personelin ödüllendirilmesi ve kurumla ilişkilerinin sürdürülmesi
6- Şoför ve hizmetlilere fiziki imkanlar ölçüsünde oda temin edilmesi,

g) Kurum - Sendika İlişkileri :
1- Toplantılarda sendika temsilcilerinin temsil niteliği gözetilerek DİB' nın ve Müftülüklerin sosyal etkinliklerine davet edilmesi,
2- Sendika temsilcilerine gerekli ilan ve duyuruları yapmaları için aylık mutat toplantılarda söz hakkının verilmesi,
3- İl ve ilçe Müftülüklerinde 4688 s. Yasanın 23. maddesi uyarınca Sendika İşyeri Temsilciliği için yer tahsisi yapılması imkan yoksa masa tahsisi yapılması ve ilan panosu asılması hususunda gerekli talimatın verilmesi,
4- Kurum imkanlarından ve tesislerinden sendikaların ve temsilcilerinin de yararlanmalarının sağlanması,
5- DİB'ca yayınlanacak yönetmelik, genelge ve talimatlar için sendikalarla fikir alışverişinde bulunulması,
6- İl ve İlçe Müftülüklerinde kesilen sendika aidatlarını gösteren tevkifat listelerinin her ay sendika genel merkezlerine gönderilmesi ve ilgili müftülüklerin panolarına asılması yönünde müftülüklere genelge gönderilmesi,

2-KANUNLARIN KAMU GÖREVLİLERİNE EŞİT UYGULANMASI İLE İLGİLİ KONULAR

a) Atama ve Yer Değiştirme :
1- Münhal kadrolara açılan sınavların ilgili yönetmelik çerçevesinde (yetkili mercinin onayı ile açılması veya iptal edilmesi) yapılması,
2- Kendileri, eş ve çocukları doktor gözetiminde olanlar ile sakat ve fiziksel engelli olanların sağlık kurulu raporlarına göre durumlarına uygun yer ve kadrolara atanmalarının sağlanması,
3- Karşılıklı olarak yer değiştirme taleplerinde hizmet ve liyakat ölçütü gözetilmek koşuluyla kuruma tanınan takdir yetkisinin kaldırılması,
4- Sınav komisyonlarında sendika temsilcilerinin komisyon üyesi olmaması,

b) Vekaleten Görevlendirme :
1- Personeli mağdur edecek şekilde geçici görevlendirmelerden kaçınılmalı ve istek dışında geçici görevlendirmelerin mümkün mertebe kısa tutulması ve paylaşımının sağlanması.
2- Müftülüklerde sendika temsilcilerine vekalet verilmemesi,
3- Müftülüğe vekaletlerde müftü yardımcısı yoksa hiyerarşiye dikkat edilmesi.

c) Yurtdışı Görevlendirmeleri :
1- Yurt dışına hiç gitmeyenler göz önünde bulundurularak gerekli liyakat ve ehliyetin objektif kriterlere dayanan bir sınavla belirlenmesi.

d) Hac Görevlendirmeleri :
1- Hac görevlendirmelerinde merkez ve taşranın dengelenmesi için illerden gelecek tekliflere ağırlık verilmesi,
2- Daha önce hac sınavını kazanmış olanların umre talimatı uyarınca öncelikli değerlendirilmesi,
3- Bayan irşat ekibinin sayısının artırılması.
4- İl ve ilçe Hac Bürolarında tecrübeli ve tecrübesiz olarak her yıl değişik kişilerin görevlendirilmesi.
5- Kafile başkanı, din görevlisi vb hac görevlisi olarak görevlendirmelerde il hacı sayısı az olan illerdeki personelin de hac organizasyonunda değerlendirilmesi,

e) Kadro Çalışmaları :
1- Büro hizmetlerinde çalışan memurların kadrolarının imkanlar ölçüsünde Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmenliği kadrosuna dönüştürülmesi
2- Murakıplık unvanının il müfettişliğine dönüştürülmesi,
3- Fahri Kur'an Kursu öğreticilerinin sözleşmeli personel statüsüne kavuşturulması,

f) Sicil ve Disiplin:
1- 27.04.2004 tarihli Bilgi edinme Kanunu gereği yıl sonunda istekte bulunan personelin sicil notları konusunda bilgilendirilmesi,
2- Yerli yersiz şikayet durumlarında görevlinin yalnız ve sahipsiz bırakılmaması, isimsiz imzasız şikayetlerin işleme konulmaması,
3- Görevlilerin isnat ve iftiralara karşı korunması için 657 s. DMK 25. maddenin işletilmesi,
4- Mahallince yapılacak soruşturmalarda muhakkikin sendika üyesi olmaması.
5- Disiplin işlemleri neticesinde hukuki zeminde yapılan itiraz ve girişimlerin kınanmaması,

3-PERSONELİN MALİ HAKLARININ İYİLEŞTİRİLMESİ İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR
1- Taşrada kitap dergi,takvim vb yayınların personele zorla sattırılmaması,
2- Başbakanlık tazminatının güncelleştirilerek diğer kurumlarda olduğu gibi DİB Merkez ve taşra teşkilatı çalışanlarına verilmesi için gerekli çalışmaların yapılması,
3- Din hizmetleri tazminatının güncelleştirilerek arttırılması için çalışılması,
4- Yaz Kurslarında ders veren görevlilere teşvik ve motive amaçlı ders ücreti verilmesi,

4-TEŞKİLAT KANUNU ÇALIŞMALARI
1- Hazırlanmakta olan DİB Teşkilat Kanununun çıkarılması çalışmalarından yetkili sendika ile işbirliği yapılması ve diğer sendikaların da bilgilendirilmesi,

5- MUTABAKAT METNİNİN UYGULANMASI
1- Kurum İdari Kurul Kararlarının Diyanet Aylık Dergisinin Haziran veya Temmuz 2005 sayısında yayınlanması,
2- KİK Toplantılarında alınan kararlar doğrultusunda yapılan işler hakkında sendikamıza yazılı bilgi verilmesi,
3- Mutabakat Metninin 2003 /37 s. Başbakanlık Genelgesi uyarınca aylık mutat toplantılarda duyurulması,
4- Bu konularda mutabakata varılarak 2003 / 37 s. Başbakanlık Genelgesi uyarınca uygulanması kararlaştırılmıştır.
5- İş bu Mutabakat Metni 21.04.2005 tarihinde Kurum İdari Kurulunu oluşturan üyelerce iki (2) nüsha olarak düzenlenmiş olup, imza altına alınmıştır.

Doç. Dr. Fikret KARAMAN Ahmet YILDIZKurum İdari Kurul Başkanı Kurum İdari Kurul Başkan Vekili
Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Diyanet-Sen Genel Başkanı

Doç. Dr. Mehmet GÖRMEZ İlyas BAŞKurul Üyesi Kurul Üyesi
Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Diyanet-Sen Genel Teşkilat Sekreteri

Prof Dr. M. Şevki AYDIN Zeki ÇOLAKKurul Üyesi Kurul Raportör Üyesi
Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Diyanet-Sen Genel Mevzuat SekreterMutabakata Varılamayan Maddeler: 1) İzinlerde yerine adam bulma şartının kaldırılması,
2) Yıllık izinlerini yurt dışında geçirmek isteyenlerin Ramazan ve Kurban Bayramının 5 gün öncesi ve sonrasında (Umre ve Hac dahil) kullanma yasağının kaldırılmasına,
3) Sınav Komisyonlarında görev alacakların görevliler tarafından seçiminin sağlanması,
4) Şube Müdürlüğüne atanmak için İlahiyat mezunu olmak şartının kaldırılması,
5) Kurum içi muvafakatin kaldırılması,
6) Başkanlık merkezinde çalışan şube müdürlerinin çalışma sürelerinin ilçe müftülerine uygulandığı gibi on yılla sınırlandırılması,
7) Yer değiştirme tekliflerinin müfettiş raporuna dayandırılması,
8) Kur'an Kurslarında ve Eğitim Merkezlerinde Müdür ve Şeflere de tıpkı Milli Eğitimde olduğu gibi ek ders ücreti ödenmesi için çalışma yapılması,
9) Personel maaşlarını ödeyen banka tarafından kuruma verilen promosyonların personele yansıtılması,
10) Hac görevlendirmelerinde hac hizmetini yürütecek bir engel bulunmadıkça hizmet yılı esasına dayanılarak görevlendirmelerin yapılması
11) Kendi imkanlarıyla hacca gidecek personele ve ailesine indirim yapılarak kuradan muaf tutulması,
12) Emekliliği hak etmiş personelden hiç hacca gitmeyenlerin hizmet süresi fazla olandan başlamak şartıyla sınavsız hacca gönderilmesi.
13) Her yıl din görevlileri ve aileleri için indirimli Umre seferlerinin düzenlenmesi,
14) Mesai saatleri dışında çalıştırılan personel ile hizmetin gereği görevde olunan hafta ve bayram tatillerinde diğer memurlara verildiği gibi mesai ücreti verilmesi ,
15) Emekliliği hak etmiş personelin hac organizasyonunda sınavsız görevlendirilmesi.
16) Yurt dışı görevlendirmelerde diploma ayrımına son verilmesi,
17) Fahri Kur'an Kursu öğreticilerinin ücretlerinin ve sigortalarının ödenmesi,
18) Kur'an Kursu öğrencilerine kitapların ücretsiz verilmesi,

Doç. Dr. Fikret KARAMAN Ahmet YILDIZKurum İdari Kurul Başkanı Kurum İdari Kurul Başkan Vekili
Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Diyanet-Sen Genel Başkanı

Doç. Dr. Mehmet GÖRMEZ İlyas BAŞKurul Üyesi Kurul Üyesi
Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Diyanet-Sen Genel Teşkilat Sekreteri

Prof Dr. M. Şevki AYDIN Zeki ÇOLAKKurul Üyesi Kurul Raportör Üyesi
Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Diyanet-Sen Genel Mevzuat Sekreter

Bu haberi 2950 kişi görüntüledi.
TümüDİĞER BAŞLIKLAR