Yazıcı Sürümü

2004 EKİM KURUM İDARİ KURUL KARARLARI


26.10.04, Salı

KURUM İDARİ KURUL KARARLARI

(26 EKİM 2004)

1- KAMU GÖREVLİLERİNİN ÇALIŞMA KOŞULLARI

a)İşyeri Çalışma Şartları
1- Diyanet İşleri Başkanlığının özerkliği, başkanın seçimle işbaşına gelmesi ve kurumun demokratik ve şeffaf işleyebilmesi için çalışmaların devam ettirilmesi, ayrıca taleplerimizin kurumca önemsenmesi,
2- Merkez ve taşra ayrımı kaldırılarak sağlanan imkanlardan eşit yararlanma temin edilmesi çalışmalarının sürdürülmesi
3- Plan ve proje olmadan, estetik ve ihtiyaç gözetilmeden yapılan camilerin mevcut durumlarının düzeltilmesi ve yeni yapılacak camilerin buna göre yapılmasının sağlanması,
4- Kadın cemaatin ve bedensel engellilerin camiye kolayca girip çıkmalarını sağlayacak düzenlemelerin yapılması,
5- Müftülüklerce ve görevlilerce mahalli idarelerle diyalog kurularak camilerin ve çevrelerinin temizliğinin mahalli idarelerce yapılmasının sağlanması
6- Dernek yöneticilerinin din görevlilerini kendilerine bağlı bir memur görmelerinin ve onlara baskı yapmalarının önüne geçilmesi için müftülüklerce gerekli girişimlerin yapılması,
7- Cami inşaatları ile ilgili mevzuatta gerekli değişiklik yapılarak camiye lojman yapma veya lojman yeri tahsisi zorunluluğu getirilmesi ve lojmanı olan camilere kadro önceliği tanınarak lojman uygulamasının özendirilmesi.
8- Mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait cami meşrutalarının daha önce anlaşmaya varıldığı şekilde DİB na tahsisinin sağlanması,
9- K.Kursu denetimlerinde MEB müfettişleri ile birlikte müftülüklerden de ilgili personelin bulunması,
10- Fahri Kur'an Kursu öğreticilerinin ücretlerinin ve sigortalarının ödenmesi,
11- Hafızlık yapılan kurslarda bilgisayarlı eğitime geçilmesinin teşvik edilmesi,
12- Kur'an Kursu öğrencilerine kitapların ücretsiz verilmesi
13- Kur'an Kursu öğreticisi ve öğrencilerine paso imkanı sağlanması için mahalli temasların yapılması,
14- Din görevlilerinin vaaz ve hutbe hazırlamalarının teşvik edilmesi,
15- Slayt gösterimli vaazın teşvik edilmesi,

b) İzinler :
1- Haftalık izinlerin mahalli şartlar göz önünde bulundurularak hafta sonu kullanılmasına imkan sağlanması,
2- Yıllık ve Bayram izinlerinin engellenmemesine devam edilmesi,
3- AÖF ve Başkanlıkça açılan sınavlara katılan personele mazeret izni verilmesi,
4- Sendikaların genel kurul, başkanlar kurulu, denetim ve disiplin kurulu toplantılarına temsilci delege veya üye olarak katılanlara mazeret izni verilmesi,

c) Sosyal Hak ve Güvenceler :
1- Müftülük misafirhanelerinin ve kullanılmayan Kur'an Kurslarının Diyanet Evi tesisine dönüştürülmesi ve tüm diyanet çalışanlarının yararlanmasına açılması,
2- Din görevlilerinin tatil ve izin kullanırken "yerine adam bulma" görevi konusunda din görevlisi ile müftülüklerin işbirliği yapması.
3- TDV 'na ait öğrenci yurtlarında diyanet çalışanlarına sağlanan indirim oranının yükseltilmesi,
4- İmam ve imamlık yapan müezzinlere verilen sarık ve cübbenin kaliteli olmasına dikkat edilmesi,
5- Emeklilik süresi dolmadan vefat edenlerin ailelerine destek sağlanması,
6- Tatil beldelerindeki (Bozyazı, Antalya vb.) Eğitim Merkezi ve Kur'an Kurslarından eğitim dönemi dışında bütün personelin yararlandırılması ve personelin tatil ihtiyacını karşılayacak deniz kenarı veya ormanlık alanlarda ilave tesislerin yapılması,

d) Eğitim :
1- Müftülüklerde sık sık yapılan hizmet içi eğitim kurslarının kaldırılması ve bunun yerine planlı ve programlı bir şekilde sadece Eğitim Merkezlerinde kursların yapılması, bu kurslara katılanlara mutlaka kanuni hakları olan yolluk ve yevmiyelerinin ödenmesi,
2- Hizmet içi Eğitim Kurslarına din görevlilerinin yanı sıra Başkanlık personeli, il ve ilçe Müftüleri ve Müftülük personelinin de çağrılması,
3- Bu kurslarda öncelikle insan hakları, demokrasi, hukukun üstünlüğü ve sendikal haklar olmak üzere yeni yasal ve idari düzenlemelerle ilgili konularda da dersler verilmesi,
4- Hizmet içi Eğitim Kurslarının planlaması yapılırken personelin izin durumunun göz önüne alınması
5- Eğitim Merkezlerinde koğuş sisteminden vazgeçilerek odaların en fazla dört kişilik olarak tanzim edilmesi ve modern bir yapıya kavuşturularak günün ihtiyaçlarına göre araç gereçlerin temin edilmesi,
6- Hizmet içi Eğitim ve seminerlerin başlangıç ve sonunda seviye tespiti yapılması ve bir sonraki kursun buna göre düzenlenmesi, tekrar kursa çağrılacakların yeni gelişmeler göz önünde bulundurularak değerlendirilmesi,
7- AB sürecinde bütün din görevlilerine yabancı dil eğitimi verilmesi, özellikle turistik bölgelerde ve yurt dışı görevlerde konuşabilecek kadar yabancı dil bilen personel tercih edilmelidir.
8- Diyanet ve Vakıf yayınlarında tüm personele % 50 oranında indirim yapılması,
9- Bilgisayar kullanımı konusunda il ve ilçe müftülüklerinde personelin müracaatı doğrultusunda bilgisayar kurslarının açılması,
10- Din Görevlilerinin mesleki yeterliliği ve tahsil seviyesinin yükseltilmesi için daha önce başlatılmış olan Açık öğretim İlahiyat Ön lisans Programının desteklenerek bütün görevlilerin dört yıllık yüksek okul mezunu olmalarının sağlanması için çalışmalara devam edilmesi,
11- Doktora ve Yüksek Lisans çalışmasında bulunan ve Üniversitede örgün öğrenim görmekte olan personele kolaylık sağlanması,
12- Öğrenim gören Diyanet Personelinin çocuklarına TDV dan merkez ve taşra ayrımı yapılmadan yurt ve burs imkanının sağlanması,
13- Köylerde görev yapan personel çocuklarının eğitimi ve öğrenimi için kullanılmayan K.Kursu binalarının yurt olarak değerlendirilmesi veya uygun bir yurt binasının açılması için gerekli çalışmaların yapılması, ayrıca barınma ve burs konusunda MEB ile işbirliğine gidilmesi,
14- Diyanet işleri Başkanlığı Kur'an Kursları ile öğrenci yurt ve pansiyonları yönetmeliği günün ihtiyaçlarına göre yeniden düzenlenmesi,

e) Sağlık :
1- İl Müftülükleri bünyesinde diğer kurumlarda olduğu gibi daire tabipliklerinin kurulması ve sevklerin doğrudan hastanelere yapılması,
2- TDV sağlık tesislerinden Diyanet Personeline yapılan indirimin artırılması,
3- Kendisi veya aile bireyleri bedensel engelli personelin sorunlarıyla yakından daha fazla ilgilenilmesi,
4- Cenaze hizmeti verilen yerlerde gerekli hijyenik ortamın oluşturulması,

f) Amir - Memur İlişkileri :
1- Personelin moral ve motivasyonu için gün ve geceler düzenlenmesi ve bu etkinliklere DİB Başkanı ve yardımcılarının katılımının sağlanması,
2- Müftülerin, İl/İlçe İdare Kurulu ve İl/İlçe Disiplin Kurulunda üye olmalarının sağlanması,
3- Sınav Komisyonlarında ve Diyanet Vakfı yönetimlerinde görev alacakların görevliler tarafından seçiminin sağlanması,
4- llerdeki uzmanların görev ve yetkileri belirlenerek uzmanlığın işlevsel hale getirilmesi, ayrıca diğer görevlilerin de görev ve çalışma yönergesindeki görevlerinin yeniden gözden geçirilmesi,
5- Görevlilere verildiği gibi her camiye ücretsiz takvim verilmesi,
6- Müftülüklerde bir vaiz odası temin edilmesi,
7- Müftülüğe vekaletlerde müftü yardımcısı yoksa hiyerarşik yapıya dikkat edilerek vekaletin verilmesi.
8- Müftülük hizmet otolarından vaiz ve murakıpların da yararlanmasının sağlanması,
9- İl Müftülüklerinde disiplin ve sicil işlerini yürüten personele ayrı oda tahsis edilmesi,
10- Kadın vaizlerin sayısının artırılması ve hacca görevli gitmelerinin sağlanması,
11- Her yıl Ekim ayının ilk haftasında kutlanan "Camiler ve Din Görevlileri Haftası"nın din görevlilerinin toplumdaki yeri ve önemini dile getirilerek, din görevlilerinin moral ve etkinliklerini artıracak şekilde icra edilmesi,
12- Başarılı personelin ödüllendirilmesi,
13- Taşra teşkilatlarında yapılan aylık mutat toplantıların personelin tanışıp kaynaşmasına, moral ve motivasyonunun artmasına, sorunlarının çözümüne, görüş ve önerilerinin alınmasına hizmet edecek şekle dönüştürülmesi,
14- Emekli olan personelin ödüllendirilmesi ve kurumla ilişkilerinin sürdürülmesi
15- Şoför ve hizmetlilere fiziki imkanlar ölçüsünde oda temin edilmesi,

g) Kurum - Sendika İlişkileri :
1- Toplantılarda sendika temsilcilerinin temsil niteliğinin gözetilmesi,
2- Sendika Yöneticilerinin DİB' nın ve Müftülüklerin sosyal etkinliklerine davet edilmesi,
3- Sendika temsilcilerine gerekli ilan ve duyuruları yapmaları için aylık mutat toplantılarda söz hakkının verilmesine devam edilmesi,
4- İl ve ilçe Müftülüklerinde 4688 s. Yasanın 23. maddesi uyarınca Sendika İşyeri Temsilciliği için yer tahsisi yapılması,
5- Kurum imkanlarından ve tesislerinden sendikaların ve temsilcilerinin de yararlanmalarının sağlanması,
6- DİB'ca yayınlanacak tüzük, yönetmelik, genelge ve talimatlar için sendikalarla fikir alışverişinde bulunulması,
7- İl ve İlçe Müftülüklerinde kesilen sendika aidatlarını gösteren tevkifat listelerinin her ay sendika genel merkezlerine gönderilmesi ve ilgili müftülüklerin panolarına asılması yönünde müftülüklere genelge gönderilmesi,

2-KANUNLARIN KAMU GÖREVLİLERİNE EŞİT UYGULANMASI İLE İLGİLİ KONULAR

a) Atama ve Yer Değiştirme :
1. Münhal kadrolara açılan sınavların ilgili yönetmelik çerçevesinde yapılması,
2. Kendileri, eş ve çocukları doktor gözetiminde olanlar ile sakat ve fiziksel engelli olanların sağlık kurulu raporlarına göre durumlarına uygun yer ve kadrolara atanmalarının sağlanması,
3. Karşılıklı olarak yer değiştirme taleplerinde hizmet ve liyakat ölçütü gözetilmek koşuluyla kuruma tanınan takdir yetkisinin kaldırılması,

b) Vekaleten Görevlendirme :
1. Personeli mağdur edecek şekilde geçici görevlendirmelerden kaçınılmalı ve istek dışında geçici görevlendirmelerin mümkün mertebe kısa tutulması ve paylaşımının sağlanması.

d) Yurtdışı ( Ramazan - Kurban ve Süreli ) Görevlendirmeleri :
1- Yurt dışı görevlendirmelerde gitmeyenler göz önünde bulundurularak ehliyet ve liyakat sahibi her görevlinin gönderilmesinin planlanması,
2- Yurt dışı görevlendirmelerde gidilecek ülkenin sosyo-kültürel yapısı hakkında önceden gerekli bilgilendirmenin yapılması,
3- Kurban Bayramlarında kesim yerlerinde görevlendirilen din görevlilerine mahalli kurban kesim komisyonunca mesai ücreti ödenmesi.

e) Hac Görevlendirmeleri :
1- Hac görevlendirmelerinde hac hizmetini yürütecek bir engel bulunmadıkça, yalnız yazılı sınav sonuçlarının esas alınması,
2- Hac görevlendirmelerinde merkez ve taşra ayrımına son verilmesi,
3- Personelden hacca hiç gitmeyenlere veya az gidenlere öncelik tanınması,
4- Hac ve umre görevlendirmelerinde hacca hiç gitmeyen ve hizmet itibariyle emekliliği hak etmiş veya süresi yaklaşmış olan personelden bir kısmının görevlendirilmesi,
5- Her kafilede ihtiyaca göre bayan görevlinin görevlendirilmesine devam edilmesi,
6- İl Hac Bürolarında her yıl aynı kişilerin görevlendirilmemesi,
7- Kafile başkanı, din görevlisi vb hac görevlisi olarak görevlendirmelerde il hacı sayısı yerine personelin hac durumu göz önüne alınması,
8- Kendi imkanlarıyla hacca gidecek personele ve ailesine gerekli kolaylığın sağlanması,

f) Kadro Çalışmaları :
1- Vekil İmamların asalete geçmeleri için yapılan çalışmaların sürdürülmesi
2- Tüm memur kadrolarının Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmenliği kadrosuna zaman içinde dönüştürülmesi ,
3- Norm Kadro çalışmaları sonucundan Diyanet hizmet kolundaki sendikaların bilgilendirilmesi,
4- İhtiyaca göre görevde yükselme sınavı açılması,
5- Yüksek tahsil yaptıkları halde yardımcı hizmetli kadrolarında çalışan personelin yükselmeleri için yönetmelikte gerekli düzenlemenin yapılması,
6- Kadrosuz camilere kadro alınması için girişimlerde bulunulması ve münhal bulunan kadrolara atama yapmak için başkanlıkça atama izinlerinin alınması çalışmalarına devam edilmesi,
7- İmam Hatiplik yapan Müezzin kayyımların yeterliliği olması halinde mevzuat çerçevesinde kadrolarının İmam- Hatiplik kadrosuna çevrilmesi,

g) Sicil ve Disiplin:
1- Disiplin cezalarının öngörülen sürelerde sicilden silinmesine devam edilmesi,
2- 27.04.2004 tarihli Bilgi edinme Kanunu gereği yıl sonunda istekte bulunan personelin sicil notları konusunda bilgilendirilmesi,
3- Yerli yersiz şikayet durumlarında görevlinin yalnız ve sahipsiz bırakılmaması, isimsiz imzasız şikayetlerin 3071 S. Dilekçe Kanunu dahilinde işlem yapılması,
4- Hakkında yapılan soruşturma sonucunda suçu sabit olmayan görevliye, karşı dava açması yönünde her türlü kolaylığın sağlanması,
5- Görevlilerin isnat ve iftiralara karşı korunması için 657 s. DMK 25. maddesi hükmünün işletilmesi,
6- Disiplin işlemlerinde hissiyattan uzak hakkaniyet ölçüleri içersinde, objektif ölçüler kullanarak soruşturmaların yapılması.
7- Disiplin işlemleri neticesinde hukuki zeminde yapılan itiraz ve girişimlerin kınanmaması, buna saygı gösterilmesi,
8- Disiplin uygulamalarında ceza vermek değil ıslah ve görevlinin kazanımının esas alınmasına devam edilmemesi,
9- Disiplin işlemlerinin en kısa zamanda tamamlanarak personelin zan altında bırakılmaması

3-PERSONELİN MALİ HAKLARININ İYİLEŞTİRİLMESİ İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR
1- Başbakanlık tazminatının güncelleştirilerek DİB Merkez ve taşra teşkilatı çalışanlarına verilmesi için gerekli çalışmaların yapılması,
2- Din hizmetleri tazminatının güncelleştirilerek arttırılması için Devlet Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı nezdinde girişimlerde bulunulması,
3- Mesai saatleri dışında çalıştırılan personel ile hizmetin gereği görevde olunan hafta ve bayram tatillerinde diğer memurlara verildiği gibi mesai ücreti verilmesi,
4- Yaz Kurslarında ders veren görevlilere mesaileri karşılığı teşvik ve motive amaçlı ek ders ücreti verilmesi,
5- İl ve İlçe Müftüleri bulunduğu konumdaki diğer daire amirleri ile maaş dengesizliğini ortadan kaldıracak düzenlemelerin yapılması
6- Murakıpların mali hakları, görev harcırah ve yolluklarının yeniden düzenlenmesi ve iyileştirilmesi yönünde Başkanlıkça gerekli çalışmaların yapılması,
7- Kur'an Kurslarında ve Eğitim Merkezlerinde Müdür ve Şeflere de tıpkı Milli Eğitimde olduğu gibi ek ders ücreti ödenmesi,
8- Hizmet içi Eğitim Kursları, tayin ve nakiller ile geçici görevlendirmeler dolayısıyla tahakkuk eden harcırahların zamanında ödenmesine devam edilmesi,
9- Personel maaşlarını ödeyen banka tarafından kuruma verilen promosyonların hakkında personelin bilgilendirilmesi,

4- TEŞKİLAT KANUNU ÇALIŞMALARI
1- Hazırlanmakta olan DİB Teşkilat Kanununun çıkarılması çalışmalarından yetkili sendika ile işbirliği yapılması ve diğer sendikaların da bilgilendirilmesi,

5- MUTABAKAT METNİNİN UYGULANMASI
1- Kurum İdari Kurul Kararlarının Diyanet Aylık Dergisinde yayınlanması veya haber yapılması,
2- Mutabakat Metninin 2003 /37 s. Başbakanlık Genelgesi uyarınca aylık mutat toplantılarda duyurulmasına devam edilmesi,
3- Bu konularda mutabakata varılarak 2003 / 37 s. Başbakanlık Genelgesi uyarınca uygulanması kararlaştırılmıştır.
4- İş bu Mutabakat Metni 26.10.2004 tarihinde Kurum İdari Kurulunu oluşturan üyelerce iki (2) nüsha olarak düzenlenmiş olup, imza altına alınmıştır.

Doç. Dr. Fikret KARAMAN Ahmet YILDIZKurum İdari Kurul Başkanı Kurum İdari Kurul Başkan Vekili
Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Diyanet-Sen Genel Başkanı

Doç. Dr. Mehmet GÖRMEZ İsmail KARAKAYAKurul Üyesi Kurul Üyesi
Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Diyanet-Sen II. Başkan

Prof Dr. M. Şevki AYDIN Cengiz KONKurul Üyesi Kurul Raportör Üyesi
Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Diyanet-Sen Genel Sekreteri

Bu haberi 3278 kişi görüntüledi.
TümüDİĞER BAŞLIKLAR